Sídliště Písnice převedeno CIBu

Dnes krátce po poledni již záznam v katastru ukazuje CIB RENT PÍSNICE s.r.o. jako nového vlastníka sídliště. Katastrální úředníci nelenili a z 30 denní lhůty, kterou k přepisu měli, využili jen několik hodin.

Děje se tak v podstatě přesně o rok později, co ČEZ strategicky před prázdninami oznámil záměr sídliště prodat.

Podaná určovací žaloba stále běží, jen bude nyní třeba počítat s jinými časovými horizonty. První soudní stání je vyhlášeno na říjen.

V rámci iniciativy Moje Písnice nyní vyhodnocujeme další kroky, které budeme moci podniknout na pomoc nám, nájemníkům, ve vztahu k novému vlastníkovi.

Prosíme sledujte tyto stránky, budeme dále informovat.

Advertisements

3 Comments Add yours

 1. P. Kuželka says:

  Ze zadávací dokumentace:
  V čl. 8 kupní smlouvy navrhovatel doplní jím navrhovaný rozsah budoucích povinností navrhovatele, jakožto kupujícího, vůči stávajícím nájemníkům bytů, tvořících předmět koupě, kdy rozsah těchto povinností je vyhlašovatelem taxativně vymezen takto:
  (i) závazek navrhovatele, jakožto budoucího vlastníka předmětu koupě, učinit nejpozději ve lhůtě do 3 (slovy: tří) let od podpisu kupní smlouvy veškerá právní jednání směřující k prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle ustanovení § 1166 občanského zákoníku, včetně učinění tohoto prohlášení, u všech domů tvořících předmět koupě a vzniku těchto jednotek a následně takto nově vzniklé jednotky nabídnout přednostně ke koupi
  nájemcům užívajícím jednotlivé jednotky ke dni zápisu těchto jednotek do
  katastru nemovitostí. Kupní cena za takto převáděné jednotky nesmí přesáhnout částku ve výši 29.000,- Kč/m2, dle stavu příslušné jednotky. Uvedené se vztahuje pouze na jednotky užívané v souladu s nájemní smlouvou pro účely bydlení ke dni zápisu těchto jednotek do katastru nemovitostí; anebo
  (ii) závazek navrhovatele, jakožto budoucího vlastníka předmětu koupě, ponechat výši nájemného v jednotlivých bytech, jež jsou součástí předmětu koupě, ve stávající výši, a to nejméně po dobu 5 (slovy: pěti) let ode dne uzavření kupní smlouvy; anebo
  (iii) závazek navrhovatele, jakožto budoucího vlastníka předmětu koupě, nezvýšit nájemné v jednotlivých bytech, jež jsou součástí předmětu koupě, o více než 10 slovy: deset procent), a to po dobu 5 (slovy: pěti) let ode dne uzavření kupní smlouvy.
  7. Navrhovatel je oprávněn do čl. 8 kupní smlouvy doplnit pouze jednu z výše uvedených povinností, jakož je rovněž oprávněn tuto část kupní smlouvy ponechat bez doplnění.
  V takovém případě se má za to, že žádnou z navržených budoucích povinností uvedených po písm. (i) až (iii) nepřijímá.

  Všeznalý a geniální Menz a někteří další od tohoto úmyslu p. Krůpu odehnali.

  Like

 2. P. Kuželka says:

  A ještě k doplnění, za náš 3+1 by to bylo 2.175.000. Takže jednoznačně výhodná koupě. Byty v Libuši a okolí jsou nad 3 mil. Kč.

  Like

 3. P. Kuželka says:

  Menzi, doufám, že se mně omluvíš za neustálé napadání. Tvými slovy lze říci, že pitomci typu Menz netuší, že nájemné dodnes není tržní. Viz. poslední dopis CIB.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s